Mẫu C6-14/KB bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Mẫu C6-14/KB bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

  • Mẫu số C6-11/NS phiếu nhập kho
  • Mẫu số C6-12/NS phiếu xuất kho
  • Mẫu số C6-13/NS giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách

1. Mẫu C6-14/KB theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: …………

Mẫu số C614/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….…………

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: …./……/….

Tài khoản: …………………

Từ ngày: …/…./…. đến ngày …./…./…..

Lãi suất: …………………….

Nợ TK: ………………………….

Có TK: …………………………….

STT

Ngày

Số dư đầu ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả: ………………………………………………………………………………….

Số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

K TOÁN

K TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

2. Mẫu C6-14/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-14/NS bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước như sau:

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC………….

Mẫu số C6-14/NS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số:……………………..

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập:…./…../…..

Tài khoản: …………….

Từ ngày: …../……/…….đến ngày …../……/……..

Lãi suất: ……………..

STT

Ngày

Số cuối ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả: …………………………………………………………………………..

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mẫu số C6-14/NS bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Mẫu số C6-14/NS bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.