Mẫu C2-17a/NS lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

Mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

  • Mẫu C2-10/NS phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
  • Mẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên
  • Mẫu C2-13/NS phiếu điều chỉnh cam kết chi

1. Mẫu C2-17a/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

CƠ QUAN TÀI CHÍNH ….

LỆNH GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH

Mẫu số C217a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ………

Ngân sách: …………………………………….

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước,

Yêu cầu Kho bạc nhà nước: …………. Ghi thu NSNN: ………

Khoản thu của: …………………… Mã số thuế: ………………..

Nội dung: …………………………………………………………

Cơ quan quản lý thu: ………………… Mã CQT: ……………..

Mã NDKT ……………….. Mã chương: ………………………..

Theo QĐ (Tờ khai hải quan) số: ……………. ngày: …………

Ghi chi NSNN: …………………………………………………..

Đơn vị thụ hưởng: ………………………………………………

Mã ĐVQHNS: ………………….. Mã chương: ……………….

PHẦN KBNN GHI

1. Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………….

2. Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………….

Mã ĐBHC: …………………..

Mã CTMT, DA và HTCT: ……….. Mã nguồn NSNN: ………. Tại Kho bạc Nhà nước …………….

NỘI DUNG

NDKT

Mã ngành KT

Số tiền ghi thu, ghi chi ngân sách

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm ..….

CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Ngày … tháng … năm ..…..

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C2-17a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước như sau:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC…

LỆNH GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH

Ngân sách:……………………………………..

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước,

Yêu cầu Kho bạc nhà nước:…………………………….Ghi thu NSNN:……………………………….

Khoản thu của:………………………………….Mã số thuế:……………………………………….

Nội dung:………………………………………………………………………………………………

Cơ quan quản lý thu:…………………………Mã CQT:……………………………………………….

Mã NDKT: ………………….Mã chương:………………………………………………………….

Theo QĐ (Tờ khai hải quan) số:…………………………ngày:……………………………………

Ghi chi NSNN:…………………………………………………………………………………

Đơn vị thụ hưởng:………………………………………………………………………………..

Mã ĐVQHNS:……………………………………………..Mã chương:………………………………….

Mã CTMT, DA và HTCT:………………..Mã nguồn NSNN:…………………Tại Kho bạc Nhà nước……………..

NỘI DUNG

NDKT

ngành KT

Số tiền ghi thu,

ghi chi ngân sách

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Ngày ………. tháng……… năm ..…. Ngày ……. tháng ………. năm..….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng Thủ trưởng

Mẫu lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.